Türkler, Ye’cüc-Me’cüc mü?

Bir önceki yazının devamı olarak

Müphem mefhunlar (7/15)


Ye’cüc- Me’cüc; kıyamet alametlerinden biri de Yecüc- Me’cüc çıkışıdır. Kur’an-ı kerimde söz konusu edilen (Kehf suresi 94 ve enbiya suresi 97-97. ayetlerde) Ye’cüc- Me’cüc,  Tevrat ve İncil’de de anlatılmaktadır. Ancak birlikte söz edildikleri Zülkarneyn (İki boynuzlu), dolaştığı yerler, yaptığı Tunçtan duvarın nerede olduğunu da Ye’cüc- Me’cüc gibi “çok bilinmeyenli bir denklemdir”
 
 İlim adamlarının ittifak ettikleri, Ye’cüc- Me’cüc’ün iki kavim olduğudur. Bu iki kavim, Nuh’un oğullarından Yafes’in soyundan gelmiştir. (Ye’cüc-Me’cüc ve Türkler. İ.Cevakoğlu A.Ü.İ.F dergisi c.20 sh 97-125. Not: bu konuda biz bu makaleyi temel aldık) Boyları kısa (Sahihi buhari  Muhteseri tecsidi sarih tere ve ferhi ; D.İ.B .yay.9.cilt sh 101) ve sayıları çok fazladır.(İnanç sözlüğü.O Hançerlioğlu) Bu kavimler çok fesatçı ve bozguncu oldukları için Allah, zülkarneyn’e bir Tunçtan sed yapması konusunda müsaade etmiş (İncilden İ. Cerrahoğlu naklen a.g makak) ve Zilkarneyn’de yaptığı bu yüksek sedle onların insanlar içine yayılmalarını ve dolayısıyla  vahşet ve barbarlıklarını önlemiştir. Ancak, kıyametin kopmasına yakın bu duvarı aşıp insanların arasına kavuşacak ve türlü kötülükler yapacaklardır.(O. Sınderskyden İ.Cerahoğlu) Bütün suları içecek, insanlara saldıracaklar. İnsanlar, onların şerrinden kalelere ve sığınaklara toplanacaklar.( O.Hancerlioğlu. a.g.e.) Ancak, sonunda Allah onlar üzerine çekirge ve kurt yağdırıp onları helak edecektir.(İ.Cerrahoğlu. a.g.e de bir hadisten naklen)
 
 Ye’cüc- Me’cüc konusunda güvenilir bilgileri böylece özetleyebiliriz. Ancak, bu konuda söylenenler ciltler dolusudur. Ciltler dolusu bu haberler hep, bu konunun başka varsayımlarından yorumundan ibarettir. Yafes’in zürriyetinden olan bu iki kavim (Tevrat ve incil’de bir kavim) kuzeyde ya da kuzey- doğu dadır. Kaynaklar bu konuda müttefik gibidir.
 
Ye’cüc- Me’cüc, Gog- Magog, Kal- Mikal farklı tarihçilerle aynı anlamı ifade eden kelimelerdir.(a.g.m). Tevrat’a göre Ye’cüc (Gog), Yafes’in oğullarından birisi bir kral, Me’cüc (Magog) de bu kralın ülkesidir.
 
 Yerlerinin Uzak Doğu olması, barbar olmaları çeşitli Yahudi ve Hıristiyan tarihçilerince , (Hatta bazı islam tarihçilerince de) bunların Batı Romayı işgal ve istila eden Hunlar olduğu fikri savunulmuştur. Uygurlara göre Ye’cüc- Me’cüc, Çin seddi arkasındaki Çinlilerdir.( İ. Cerrahoğlu- a.g.m). Ancak, bir çok bilim adamına göre Ye’cüc-Me’cüc (yahut Gog-Mogog) iki barbar kavimdir.(A.g.m) Batılılara göre Ye’cüc-Me’cüc (Ehlizahirin) Şeriatçıların simgesidir.(İnanç sözlüğü) Bu kavimler, yamyamlardır. Dev veya Cin oldukları da söylenir.(A.g.m) Ancak, Türklerin Ye’cüc-Me’cüc olduklarına dair kanaatler çok yaygındır.(A.g.m.) Zülkarneyn’in yağtığı sed içinde; Çin seddi veya Yemen’deki Seddi Mer’ib dir. Yahutta ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Demirkapı olduğu söylenmektedir.(Sahihi buhari Tercüme ve şerhi c.9- sh.99)


 Ye’cüc- Me’cüc için tarihte güç ve barbarlıkları görülen çeşitli uluslara(Türkler, moğollar, Çinliler) ithal yapılırken, Zülkarneyn içinde tarihte cihanşumul bir imparatorluk meydana getiren çeşitli hükümdarlar sözkonusu edilmektedir. Bu hükümdarların en çok sözü edilen Eski yunanlı İskender’dir. Ancak, bir çok müfessir, Kur’an’a göre Zülkarneyn’in bir nebi olabileceği inancıyla İskender’i red etmişlerdir. Ayrıca, Himyerilerden Ebu Kerb Şems İbn-i Ubeyd ibn-i Efrikiye Zülkarneyn olduğu savunulmuştur.(A.g.e.sh.98) oğuz Han’ın da Zülkarneyn olduğu sözkonusudur.(Vani Mehmet Efendi bu fikri savunmuştur. İ. Cerrahoğlu a.g.m)
 
yazının devamı için tıklayın

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.