,

Sigara'lar zamlandı

Yeni yılda sigara zamlandı. Phllip Morrissa grubu sigara fiyatları şöyle; LM UZUN ADET 6,50 Türk Lirası LM KISA ADET 6,50 Türk Lirası PARLIAMENT UZUN ADET 9.50 Türk Lirası PARLIAMENT KISA ADET 9.50 Türk Lirası PARLIAMENT AQUA KISA 9.50 Türk Lirası MURATTI ROSSO KS RCB (NORMAL) 7,50 Türk Lirası MURATTI LIGHT KISA TONE ADET 7,50 Türk Lirası CHESTERFIELD KISA ADET 8,00 Türk Lirası BOND UZUN ADET 6,00 Türk Lirası BOND STREET KISA RED 6,00 Türk Lirası LARK KSB KISA 6,50 Türk Lirası LARK 100 UZUN 6,50 Türk Lirası MARLBORO KISA GOLD FSB 9,00 Türk Lirası BOND STREET KISA BLUE 6.00 Türk Lirası MARLBORO BLACK KISA KUTU 9,00 Türk Lirası MARLBORO MENTHOL KISA 9,00 Türk Lirası LARK BLUE UZUN 6,50 Türk Lirası

Sigara'lar zamlandı

 Bakanlar Kurulu, 2013 yılında uygulanacak vergileri belirledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla nispi vergi oranı yüzde 65'ten yüzde 65.25'e yükseldi. Böylece Yeni yılın sigara zamları da açıklandı

Buna göre Philip Morrissa grubu sigara zamları 2 Ocak 2013'ten itibaren geçerli olacak fiyatlar şöyle;

Malboro (uzun/kısa) –                  9.00 TL,
Malboro (Blue Ice)    -                  9.00 TL,
Malboro (Re done)    -                  9.00 TL,
Parliament (Uzun/kısa)-               9.50 TL,
Parliament (Slims) -                      9.50 TL,
Parliament (Reserve)-                   9.50 TL,
Murattı  (Kısa) -                            7.50 TL,
Chesterfield (Kısa)-                       8.00 TL,
L&M (Uzun/kısa) -                        6.50 TL,
L&M Blue (kısa) -                         6.50 TL,
Lark (uzun/kısa/slims)-                 6.50 TL,
Lark Blue (Uzun/kısa/Slms)-        6.50 TL,
Bond Street 1847 (Uzun/kısa)-      6.00 TL,
Bond Street 1847 (Slims) -             6.00 TL   


2013 YILI
SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
DUYURU


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için 2013 yılı Ocak – Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince, satış belgeleri için 01 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Yönetmeliğin (19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen) 14’üncü maddesi “Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir. “ şeklinde düzenlenmiştir.

Yeni düzenleme gereğince 2013 yılı süre uzatım işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmadan Kurum hesabına işlem bedelinin yatırılmaması gerekmektedir.

* Süre uzatım işlemi yaptırmak isteyen satıcıların Kurum tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan meslek Odalarına (Yetkili Odalara) başvuru yapmaları ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

* Perakende satıcılar, faaliyet konusu ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini,

Açık alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, içkili lokal işletme izin belgelerini veya Turizm İşletmesi Belgelerini,

Toptan satıcılar; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya satış belgesi üzerinde adresi belirtilen işyerinin ticaret siciline tescil ettirildiğine dair belgeyi,

Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Odaya ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

* İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren (yetkili makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde Yetkili Odalara teslim etmeyen satıcılar ile ibraz ettiği ruhsattaki veya izin belgesindeki faaliyet konusu Yönetmeliğe uygun olmayan satıcıların satış belgeleri için süre uzatım işlemi (Kurum hesabına işlem bedeli yatırılmış olsa dahi) gerçekleştirilmeyecektir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya izin belgelerinin ibraz zorunlu olmayıp, mevcut satış belgesi ve işlem bedeli ödemesine ilişkin dekontla birlikte Yetkili Odaya başvuru yapılması ve süre uzatım işleminin satış belgelerinin üzerinde gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen uygunluğu sağlayan satıcıların, satış belgeleri için 2013 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesi önemle rica olunur.

* Kurumumuz tarafından 2013 yılı için belirlenen ve aşağıda yer verilen işlem bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numarası beyan edilerek Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda Ziraat Bankası dışında hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup; 15:30 – 17:30 saatleri arasında vezneler, diğer saatlerde ise para yatırmalı ATM cihazları aracılığıyla tahsilat yapılacaktır.

* Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memurun “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarılması önem arz etmektedir.

Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine ilişkin banka dekontu Yetkili Odaya veya Kuruma teslim edilmeyecek, satıcılar tarafından muhafaza edilecektir.

Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek olmaksızın belgelerin geçerliliğini koruyacak olması nedeniyle, satıcıların mevcut satış belgelerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.

2013 Yılı için belirlenen süre uzatım işlem bedelleri şöyledir.

1- Toptan Satıcılar
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.000.TL,
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 3.000.TL,
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 800.TL,
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1 .200.TL,

2- Perakende Satıcılar
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 200.TL,
İlçe merkezlerinde 120.TL,
Diğer mahallerde(Belde, köy gibi) 40.TL,

3- Açık İçki Satıcıları
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 800.TL,
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 300.TL,

TAPDK Satış Belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan Odaların adres ve iletişim bilgilerine www.tapdk.gov.tr adresinden ulaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2013, 12:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER