,

Nuh'un gemisi nerde?

1950'li yılların başından beri, Nuh'un Gemisi, pek çok kitap ve filmin konusu olmuştur. Bu meseleye, o yıllarda hız kazandıran gelişme, 1948 yılında, Hıristiyan bir görgü tanığın. Ağrı Dağı nın buzları altında Gemi yi gördüğünü söylemesi olmuştur. O zamandan beri, bu konuyla ilgili pek çok şey iddia edildi ve bu iddialara dayanarak, bir çok araştırmalar başlatıldı. Büyük miktarda para ve zaman harcandı

Nuh'un gemisi nerde?

Nuh’un gemisi nerde?


NUH'UN GEMİSİ'NİN: SON RIHTIMI CUDİ 

(Bill Crouse'un Makalesi) 

1950'li yılların başından beri, Nuh'un Gemisi, pek çok kitap ve filmin konusu olmuştur. Bu meseleye, o yıllarda hız kazandıran gelişme, 1948 yılında, Hıristiyan bir görgü tanığın, Ağrı Dağı' nın buzları altında Gemi 'yi gördüğünü söylemesi olmuştur. O zamandan beri, bu konuyla ilgili pek çok şey iddia edildi ve bu iddialara dayanarak, bir çok araştırmalar başlatıldı. Büyük miktarda para ve zaman harcandı. 
GEMİ AĞRI DAĞI'NDA DEĞİL
80'li yıllarda astronot James Irwin ve arkadaşları, yürüyerek Dağ'ın büyük bir kısmını tırmandılar. Bununla yetinmeyen Irwin ve ekibi, Dağ'ı uçakla fotoğrafladılar .Gayretleriyle, medyanın bir hayli ilgisini çeken Irwin ve ekibi, Gemi hakkında söz etmeye değer bir kanıt bulamadılar. En sonunda, bu araştırmaya katılan birçok kişi, şu iddialarda bulundular: 
1 -Gemi elementlerine ayrılarak, yeryüzüyle karışıp kayboldu.
2 -Tanrı onun bu zamanda açığa çıkmasını istemedi. 
Ben, Nuh'un Gemisi 'yle ilgili araştırmaların başarısız oluşunun gerçek nedenini:
Nuh'un Gemisi 'nin başka bir Dağ 'a (Cudi) oturması ve kalıntıların ise günümüze kadar ulaşamaması olarak görmekteyim. 
Ağrı Dağı'nda yapılan pek çok araştırmada, görgü tanıklarının rivayetleri, çelişkilidir ve detaylı incelemelerin çoğu şüphelidir. Bazı gözlemler ise, pilotlar tarafından yapılmıştır. Bize göre, bu gözlemlerde görülen " gemi benzeri objeler" Ağrı Dağı'nın yapısında bol bulunan büyük bazaltların, gemiye benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bir başka meselede, Ağrı Dağı' nın yapısıdır. Acaba Ağrı Dağı 'nın orjini(oluşumu), jeolojik 4. zamana ait olmayabilir mi? Yani Büyük Tufan'dan sonra oluşmuş olamaz mı? Çünkü bu Dağ 'ın sular altında kaldığı ile ilgili olarak kanıt yoktur. Eğer Gemi, gerçekten Ağrı 'ya oturmuşsa neden hiç sedimantasyon veya fosil örneği yok? 
Nuh'un Gemisi 'nin, bir gün Ağrı dağı 'nda bulunacağını düşünmek, biraz fazla iyimserlik olur. Jeolojik nedenler, görgü tanıklarının kuşku verici rivayetleri ve tarihsel nedenler, Nuh'un Gemisi'nin kesinlikle Ararat'ta bulunamayacağını gösteriyor. Şimdi biz bu argümanları inceleyelim. 
Birçok okuyucunun da bildiği gibi, Gemi' nin karaya oturduğu yerin, Ağrı dağı olduğu ile ilgili bilgi, yalnızca Tevrat' da geçiyor. Gemi 'nin, karaya oturduğu yerin, spesifik isminin Ağrı dağı olduğunu düşünmek yanlıştır. Musa zamanında Ağrı, Asur 'un kuzeyinde bulunan ve merkezi bugünkü Van Gölü olan, oldukça geniş bir bölgedir. Modern arkeolojik çalışmalar, burada bulunan antik bir krallığın sınırlarını çizmiştir. 

NUH'UN GEMİSİ CUDİ DAĞI'NDA

Cudi Dağı , Ağrı Dağı 'nın 200 mil güneyinde ve güney Türkiye 'de yer almaktadır. Suriye ve Irak sınırlarının çok yakınındadır. Tam koordinatları, 37 derece 21 dakika kuzey enlem, 42 derece 17 dakika doğu boylamıdır. Kaynaklarda ismi Judi Dağı , Cordu Dağı , Quarda Dağı, Gordyene Dağları, Gordian Dağları ve Kürtlerin Dağı diye geçer. Asurlular ise, bu dağa Nippu Dağı adını vermişlerdir. Ve en önemlisi de, bu dağın bir zamanlar Ararat Dağı olarak isimlendirilmesidir. 7000 feet(2114m) yüksekliğinde olan bu dağ, çok da yüksek değildir. Yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır. 

Cudi Dağı, Mezopotamya bölgesine, yukarıdan bakar. Ayrıca Dağ'ın etrafında bulunan arkeolojik kalıntılar bakımından da, dikkate değer bir Dağ dır. Antik tarihten gelen pek çok referansı vardır. Mesela, ( İ.Ö. 700)lü yıllarda yaşayan Asur Kralı Semacherib, Cudi Dağı'nın eteklerine, pek çok rölyef (kabartma) yaptırmıştır. Hıristiyanların bir kolu olan Nestorianlar, Cudi Dağı' na birkaç tane manastır yapmıştır. Bunlardan biri de, zirvede yer alan ve adına da " Gemi'nin Manastırı " denen manastırdır. M.S. 766 yılında, yıldırımla yok olan manastırın yerine, Müslümanlar bir cami yapmışlardır. 1909 yılında, Gertrude Bell , bölgeyi araştırmış ve Dağ 'ın zirvesinde, gemi şekline benzeyen taş bir yapı bulmuştur. Yerliler bu yapıya, Sefineti Nebi Nuh; yani Nuh'un Gemisi diyorlar. Ayrıca Bell , her yılın 14 eylülünde Nuh' un anısına Cudi Dağı 'nda bir araya gelen Yahudi , Hırıstiyan , Müslüman , Sabi ve Yezidilerden bahsediyor. 1949 yılında, 2 Türk gazeteci, 500 feet uzunluğunda bir gemi gördüklerini iddia ediyorlar. 
TARİHİN TANIKLIĞI: "NUH'UN GEMİSİ CUDİ'YE OTURDU"

Nuh'un Gemisi 'nin, karaya oturduğu yerin burası olduğunu ispat etmek, şu an bir jüriye muhtaçtır. Ancak, sadece tarihten gelen referansları dikkate alsak bile, Nuh'un Gemisi 'nin oturduğu dağın, Cudi Dağı olma ihtimali çok yüksektir. Şimdi bu tarihi tanıkların referanslarına bir göz atalım: 

KİLDANİ KAYNAKLAR

BEROSSUS: Bir Kildani büyücü, rahip ve tarihçi. (İ.Ö. 3.yy)da, Berossus , Babil tufanının bir başka versiyonunu rivayet eder. Bu rivayete göre gemi, Urartu' da karaya oturmuştur ve geminin bazı parçaları, hala Urartu' daki Gordyaeans (Cudi) dağlarındadır. Berossus, anlatımına şöyle devam eder. Bazıları, gemiyi kazıyarak zift aldılar ve bunu tılsım yapmada kullandılar. Berossus 'a göre, Cudi Dağı, hem Gordyaean Dağları' nda hem de antik Ermenistan (Urartu) sınırındadır. 

HIRİSTİYAN KAYNAKLAR 

EUSEBİUS: (İ.S. 3.yy)'da yaşayan,ilk kiliselerin pederlerinden biridir. Gemi 'nin küçük bir parçasının, kendi zamanında, Gardian (Cudi) dağlarında olduğunu söyler. 

THE PERSHITTA: Pershitta, Suriyeli Hıristiyanların kullandıkları İncildir. Bu İncilde, Tekvin 8/14'te, Nuh 'un Gemisi 'nin, karaya oturduğu yer olarak Quardu(Cudi) Dağı 'nı yazar. 
BİZANSIN FAUTUSU: Fautus , (İ.S. 4 .yy)'da yaşayan bir tarihçidir. Bir ermeni tarihçisi olarak bilinmesine rağmen, aslı yunanlıdır. Orjinal çalışmaları kaybolmuştur. Ancak, çalışmasının tercümeleri günümüze kadar ulaşmıştır. Notlarından birinde, Nusaybinli keşiş St. Jakop'tan bahseder. St. Jacop, ALLAH 'tan kendisine Nuh'un Gemisi' ni göstermesini istemiş, ALLAH 'ta, bir melek vasıtasıyla, geminin tahtalarından küçük bir parça göstermiştir. Fautus, bu olayın Cudi Dağı 'nda gerçekleştiğini yazar. Zaten Nusaybin'de, Cudi Dağına 70 mil mesafede bir kasabadır. (İ.S. 10.yy)a kadar, tüm Ermeni kaynaklar, Nuh'un Gemisi 'nin, Ermenistan'ın güneyinde bir yerde olduğunu söyler. 
EPİPHANIUS: Selanik patriği , (İ.S. 4yy)'de yaşamış, din düşmanlarına karşı oldukça etkili olmuştur. Gemi' nin, Gordian (Cudi) Dağlarında olduğunu belirtmiştir. Ve birinin dikkatli incelemesi halinde, Nuh'un Sunağı' nı görebileceğini eklemiştir. 
EUTYCHIUS : (İ.S. 9.yy)'da yaşamış, İskenderiye patriğidir. Şöyle demiştir: 
"Gemi, Ararat Dağlarına oturmuştu. O dağ da Musul 'un yanındaki, Cebel Cudi 'dir. Musul antik Ninova 'nın yanında bir şehirdir ve Cudi Dağı'nın 80 mil güneyindedir. 
İSLAMİ KAYNAKLAR

KUR'AN: Kur'an derki: Gemi geldi ve Cudi 'ye oturdu. (11/44). Modern İslam ansiklopedisinde, Cudi Dağı 'nı referans gösterir. 

AL-MASUDİ: (İ.S. 10.yy)'da yaşamıştır. " Gemi geldi ve Cudi'ye oturdu. Tigris'e (Dicle), 8 fersah uzaklıktadır." 8 fersah, 25-30 mil karşılığıdır. Bu mesafede, ölçülünce sizi tam olarak Cudi Dağı 'na götürür. 
İBN HAUKAL : (İ.S. 10.yy)da yaşamıştır. Cudi'nin Nusaybin kasabasının yanında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Nuh 'un, dağın dibinde bir köy kurduğunu da eklemiştir. 
İBN AL-MİD: (İ.S. 13.yy)'da yaşamıştır. 7.yy'da imparator olan Herakliyus 'un bölgeyi görmek için, Cudi Dağı 'na tırmanmak istediğini yazmıştır. 
ZAKARIYA BIN MUHAMMED AL-KAZWINE: (İ.S. 13.yy)'da yaşamış bir Müslüman coğrafyacıdır. Gemi 'nin tahtaları kullanılarak, bir manastır inşa edildiğini kaydetmiştir. Yer belirtmemiştir. 

YAHUDİ KAYNAKLAR

SAMİRİ TEVRATI (İlk beş kitap): Samirilerin kabul ettiği, Tevrat 'ın sadece ilk beş kitabından oluşan bu metne göre, Nuh'un Gemi 'si, Kuzey Asur bölgesinde bulunan Kürt (Cudi ) Dağları'nda, karaya oturmuştur. 

TARGUM: Targum metinleri, Yahudiler, Babil 'deki ilk sürgünden döndüklerinde, Aramice yazılmış metinlerdir. 3 Targum vardır: Onkelos , Neofiti ve Pseudo Jonatan. Bunların üçüde geminin karaya oturma yerini, Quardu Dağları (Kürt Dağları) olarak belirtir. 
JOSEPHUS: (İ.S. 1.yy)'da yaşamış, Roma İmparatorluğuna sadık bir Yahudi tarihçidir. Gerçek bir entelektüeldir ve Pavlos ile de çağdaştır. Roma İmparatorluğu'nun resmi görevli tarihçisi olduğu için, zamanının tüm kütüphane ve arşivlerine rahatça ulaşabiliyordu. Kitaplarında, Nuh'un Gemisi 'nden 3 yerde bahsetmiştir. Josephus, Nuh'un Gemisi 'nin karaya oturduğu yeri, kesinlikle Cudi Dağı olarak belirtmiştir. 
BENJAMİN OF TUDELA: ( İ.S.12.yy)'da yaşamıştır. Seyahat ettiğinde, şöyle yazmıştır. Eski şehrin kalıntıları, Cezire bin Ömer' e, 2 günlük mesafede bulunan Tigris (Dicle) deki Ağrı  dağındadır. Ömer bin El Hattab, Gemi 'yi zirveden aldı ve ondan cami yaptırdı.(Bu da, Cudi'ye Ararat dendiğinin bir delilidir.) 
SONUÇ

Yukarıdaki Yahudi Kaynakları' ndaki ifade, bizce ilginçtir. Yani Cudi Dağı 'na Ağrı dağı  denebilir. Buna ait 2 örnek daha vermek istiyoruz: 

Birincisi, Prens Nuri 'nin gemiyi keşfetmesi, bu Dağ' ın güney bölgesinde olmuş olabilir. Belkide O, karlarla kaplanmış taş struktürü (yapıyı) gördü. Biz Onun Hindistan'dan gelip, Nestorian kilisesinin lideri olarak, bu dağın doğusunda, Nestorian merkezi yapmasını ilginç buluyoruz. Belki de Nestorian geleneği, Gemi 'nin karaya oturduğu yeri, Cudi dağı olarak işaret ettiği için, O da burayı seçmiştir. Nestorian'ların bir zamanlar, dağın zirvesinde " Geminin Manastırı " denen manastırları vardı. Yıldırımla yok oldu. 
Soru: Peki neden Prens O Dağ'a Ararat demiştir?
Cevap: Çünkü pek çok Hıristiyan'a göre, Gemi nerdeyse, Ağrı dağı orası olmalıdır. 
Bundan daha önemli ikinci bir örnekte, 5 Türk askerinin keşfi. 1.Dünya Savaşından sonra, Bağdat 'tan Adana' daki evlerine dönen bu askerler, Nuh'un Gemisi 'ne rastladıklarını belirtmişlerdir. Bu askerler, Adana' ya giderlerken, neden kuzeye gidip 17000 feetlik Ağrı Dağı' nı tırmansınlar. Büyük ihtimalle, Tigris(Dicle) nehrini izlediler, bu da onları Cudi Dağı 'na ulaştırdı. Evlerine giderken, daha kısa ve kestirme olan Suriye'den geçmediler, çünkü orada İngiliz ordusu vardı. Bize göre bu olay çok önemlidir. 
Yukarıdaki argümanlar ve tarihi kaynaklar, elbette kesin bir sonuç teşkil etmez. Ancak, Nuh'un Gemisi'nin Son Rıhtımı'nın, CUDİ DAĞI olduğu konusundaki kanıtlar, oldukça zorlayıcı ve çok kuvvetli kanıtlardır . 
Kaynak: Bill Crouse," Nuh'un Gemisi: Gemi'nin Son Rıhtımı,"Arkeoloji ve Kutsal Kitap Araştırmaları,C.5, No:13, 1992, çev. Gökben Coşkun. 
 Nuh'un Gemisi Ağrı'da bulundu mu?


Not:(Tarih 26 Nisan 2010 ve yeni bir haber medyada bomba gibi yer alıyor.Haber,yukardaki başlıkla duyuruluyor);

"Hong Kong'da Belgesel  film yapımcılığı yapan ve Uluslararası Nuh'un Gemisi Araştırmaları (Noah's Ark Ministries International) grubunun üyelerinden Yang Ving Çıng, "Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde 4 bin 800 yıl öncesine ait geminin ahşap parçalarının bulunduğunu" öne sürdü. 

"Parçaların Nuh'un Gemisi'ne yüzde 99,9 ait olduğunu iddia eden Yang, geminin iskeletinin birçok bölüm barındırdığını ve bulunan kalıntıların geminin içinde hayvanların konulabileceği birçok bölme olduğuna işaret ettiğini" söyledi. 

Yang, bölgenin kazılar süresince korunması için yerel Türk yetkililerin hükümetle bağlantıya geçerek, UNESCO'nun bölgeyi "dünya mirası" listesine almasını isteyeceğini belirtti." (cnnturk.com)

ilgili haberle bağlantı:
 
Avrupa'ya "Nuh'un Gemisi"ni tanıtma atağı 
Türk ve Hong Konglu araştırmacılar tarafından Ağrı Dağı'nda bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu düşünülen kalıntılarla ilgili Hollanda'da basın tanıtım toplantısı yapılacak. yazının devamı için tıklayın


Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2018, 21:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER